Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

imbirimbir
20:53
4513 1256
Reposted fromshar17666 shar17666 viaNoCinderella NoCinderella
imbirimbir
20:52
Reposted frommikkelsen mikkelsen viacheri cheri
imbirimbir
20:51
20:51
9491 d723 500
imbirimbir
20:50
6529 75bd 500
Reposted fromImmaculate Immaculate viaprincipessa principessa
imbirimbir
20:49
9949 948a
Reposted fromiamstrong iamstrong viacheri cheri
imbirimbir
20:49
9580 a19c
martystka
Reposted fromazalia azalia viaballantines ballantines
imbirimbir
20:49
5792 4238
Reposted fromretaliate retaliate viaclaudelle claudelle
imbirimbir
20:48

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakarololololina karololololina
imbirimbir
20:47
9239 a30c
Reposted fromdisheveled disheveled viacookiecrisp cookiecrisp
imbirimbir
20:47

Są minuty w których przeżywamy więcej niż przez cale lata.

Reposted fromasiakk asiakk viacookiecrisp cookiecrisp
imbirimbir
20:46
6308 36c0 500
imbirimbir
20:43
5064 5566
Oby tak dalej.

Jutro ciąg dalszy.
imbirimbir
20:41
5049 1d10
Wieczór. Papieros. Samotna noc.
20:30
3452 628d 500

justbmarks:

One of the most interesting abandoned places - Church in St. Etienne, France

via reddit

imbirimbir
20:30
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
imbirimbir
20:29
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.

June 09 2015

imbirimbir
20:32
Spać.
Przespać rok. Siedem lat.
Bo tu nic, tylko śmierć...
— Faza Delta

June 08 2015

imbirimbir
20:10
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— -J. Borszewicz
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaandziaa andziaa
20:10
8043 5bd7 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasalami salami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl